การบริจาค กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การบริจาค กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การบริจาค กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

…การบริจาค… ถือเป็นการให้และการเสียสละที่สามารถช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการสาธารณกุศล สาธารณะประโยชน์ การศึกษา และการกีฬา โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนนอกจากจะทำให้ผู้ให้มีความสุขแล้ว ยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ด้านการศึกษา และการกีฬา

ผู้บริจาค เงื่อนไข สิทธิประโยชน์
บุคคลธรรมดา
บริจาคเงินให้สถานศึกษาของทางราชการและเอกชน
หักลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว
นิติบุคคล
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
- สถานศึกษาของทางราชการและเอกชน
- หอสมุด
- ห้องสมุดของทางราชการ
- สถาบันวิจัยของทางราชการ รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
- การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬา
- คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด
- สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ(กรมพลศึกษาเดิม) เพื่อการจัดการว่าด้วยแข่งขันกีฬานักเรียน
- สมาคมกีฬาสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
การบริจาคทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อบริจารให้แก่สถานศึกษา ของทางราชการและเอกชน
หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ด้านสาธารณสุข

ผู้บริจาค เงื่อนไข สิทธิประโยชน์
บุคคลธรรมดา
บริจาคเงินให้กับสถานพยาบาลของทางราชการละสภากาชาดไทย
หักลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
นิติบุคคล
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สถานพยาบาลของทางราชการ และสภากาชาดไทย
หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ด้านสังคม

ผู้บริจาค เงื่อนไข สิทธิประโยชน์
บุคคลธรรมดา
เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือ บริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งได้จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
หักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินได้สุทธิ
บริจาคเงินให้วัดวาอาราม
หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว
นิติบุคคล
เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือ บริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งได้จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
หักค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่าของกำไรสุทธิ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการของเอกชน ซึ่งรับคนพิการเข้าทำงาน
หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นสองเท่าของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายจริงให้แก่คนพิการ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วัดวาอาราม
หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ คุ้มครองและอื่นๆ

ผู้บริจาค เงื่อนไข สิทธิประโยชน์
นิติบุคคล
การส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวน การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ การคุ้มครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของ กำไรสุทธิ
การส่งเสริม คุ้มครอง และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกัน แก้ไข ตลอดจนการลดและขจัดอันรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษ และของเสียอันตราย และกองทุนสิ่งแวดล้อม
การบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
การก่อสร้างถนนและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน
การบริจาคทรัพย์หรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ