ค่าน้ำมันรถยนต์พนักงาน ทำอย่างไรบริษัทลงรายจ่ายได้

ค่าน้ำมันรถยนต์พนักงาน ทำอย่างไรบริษัทลงรายจ่ายได้

ค่าน้ำมันรถยนต์พนักงาน ทำอย่างไรบริษัทลงรายจ่ายได้ และไม่ถือเป็นเงินได้พนักงานที่ต้องเสียภาษี บริษัทลงรายจ่ายได้

ค่าน้ำมันรถยนต์ที่บริษัทลงรายจ่ายได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

    1. ต้องเป็นค่าน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น ต้องมีระเบียบอนุญาตเบิกจ่ายค่าน้ำมัน พร้อมบันทึกการเดินทาง จากที่ไหนไปยังที่ไหน ระยะทาง ชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ ถือเป็นรายจ่ายส่วนตัว กิจการจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี
    2. ต้องมีบิลน้ำมัน / ใบกำกับภาษีจากปั๊มน้ำมัน ซึ่งต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนใบกำกับภาษี ซึ่งจะพิมพ์ดีด เขียนด้วยหมึก ประทับตรายาง หรือออกด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 39 ข้อ 4

พนักงานไม่ถือเป็นเงินได้

ค่าน้ำมันรถยนต์พนักงานไม่ถือเป็นเงินได้ ต้องมีหลักฐาน

พนักงานจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำค่าน้ำมันในกรณีนี้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(1) จะต้องมีหลักฐานการใช้รถยนต์และพิสูจน์จนเป็นที่เชื่อถือ ว่าได้ไปปฏิบัติหน้าของตนเองเพื่อบริษัท ไม่ใช่การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว

  • มีระเบียบอนุญาตให้
  • มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ได้
  • มีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใดถึงที่ใด
  • ระยะเวลาทางเท่าใด
  • ชื่อเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์
  • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถยนต์ต้องมีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน