ค่าปรับกรณีไม่จัดทำสต็อกสินค้า

ค่าปรับกรณีไม่จัดทำสต็อกสินค้า

มาตรา 87 ภายใต้บังคับมาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

(1) รายงานภาษีขาย

(2) รายงานภาษีซื้อ

(3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า

ตามมาตรา 90/3 ระบุไว้ว่าต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : เพจ “ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี ”