จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน เป็นรายจ่ายบริษัทได้ไหม เสียภาษีอย่างไร ?

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน เป็นรายจ่ายบริษัทได้ไหม เสียภาษีอย่างไร ?

สรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงปีใหม่

กรณีงานเลี้ยง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อ
• รายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ให้บุคคลหนึ่งคนใดได้โดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม
• และได้มีการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการพนักงาน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้องานเลี้ยง เป็นภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ แต่ถ้าหากเป็นภาษีซื้อประเภทสวัสดิการโดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง จึงสามารถนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นเงินได้ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีจับฉลาก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อ
• รายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ให้บุคคลหนึ่งคนใดได้โดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม
• และได้มีการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการพนักงาน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อ ที่เกิดจากของขวัญพนักงานในวันปีใหม่ เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการจึงต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

แต่ถ้าหากของขวัญจับฉลากในงานเลี้ยงให้แก่พนักงานทุกคนในลักษณะสวัสดิการ ไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง จะมีลักษณะเดียวกับการเลี้ยงพนักงาน ถือว่าเป็นประเภทสวัสดิการพนังกาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ก็สามารถนำหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ภาษีขาย
ภาษีขาย การมอบสินค้าของกิจการเป็นของขวัญจับสลาก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การที่พนักงานได้รับรางวัลจากการจับฉลากหรือชิงรางวัลในงานเลี้ยงปีใหม่ ไม่ว่าจะได้รับทุกคนหรือเฉพาะบางคน เมื่อพนักงานจับรางวัลได้ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
หลังจากพนักงานได้รับรางวัลแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มา : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี