จ่ายเงินเดือนกรรมการ ต้องทำอะไรบ้าง

จ่ายเงินเดือนกรรมการ ต้องทำอะไรบ้าง

   1. กำหนดเงินเดือน/ค่าตอบแทน
   2. พิจารณาการขึ้นประกันสังคม
   3. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
   4. ทำหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

1.กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 อันที่ต้องระวัง

ตามมาตรา 65 ตรี (8) (8) เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้น ส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรเป็นรายจ่ายต้องห้าม สรุปคือ การกำหนดเงินเดือนกรรมการจะต้องสมเหตุสมผล ไม่ใช่กำหนดสูงจนเกินจริง เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ที่จะประเมินเงินเดือนกรรมการที่เกินสมควร ไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1150  ผู้เป็นกรรมการจะพึงมีจำนวนมากน้อยเท่าใด และจะพึงได้บำเหน็จเท่าใด ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนด

2.พิจารณาการขึ้นประกันสังคม

กรรมการ -> ถือหุ้นบริษัทแบบมีสาระสำคัญ = เจ้าของไม่ต้องขึ้นประกันสังคม

กรรมการ -> ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท = ลูกจ้างต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม

3. ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

กรรมการ (ไม่มีค่าลดหย่อนอะไรเลย) มีเงินได้ประเภทเงินเดือนมากกว่า 310,000 บาท ต่อปี หรือประมาณ 25,833 บาท/เดือน  จะเริ่มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรม ดังนั้น ถ้าเราให้เงินเดือนกรรมการมากกว่า 25,833 บาท/เดือน  จะต้องหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรด้วย แบบ ภ.ง.ด.1

เงินเดือน

310,000

หัก ค่าใช้จ่าย (50% ไม่เกิน 100,000)

100,000

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

210,000

หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว

 60,000

เงินได้เงินสุทธิสำหรับคำนวณภาษี

150,000

(บุคคลธรรมดาเงินได้สุทธิ 0 – 150,000 ได้รับยกเว้นภาษี)

4.ทำหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

ทะเบียนเงินเดือน + ใบสำคัญจ่าย

ที่มา : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

ภาพประกอบ : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี