จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย

การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

นายจ้าง

  • โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน
  • ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี

ลูกจ้าง

  • โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน
  • ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร
  • แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

คำแนะนำ

  • หากมีแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีอนุญาตให้เลิกจ้าง รีบส่งกลับประเทศ
  • ให้จ้างแรงงานที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย และมีใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น
  • สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา สามารถเข้าทำงานได้ตามระบบ MOU
  • สอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506