ดวงตราหรือตราประทับ

** ชื่อกิจการควรได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนดำเนินการจัดทำดวงตราหรือตราประทับ **

การทำตรายางประทับสำหรับนิติบุคคล

1. จะไม่มีชื่อบริษัทในดวงตราของบริษัทจำกัด ทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ เพราะไม่มีหลักกฎหมายใดห้ามไว้

 

2. ถ้ามีชื่อบริษัท ไว้ในดวงตรา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

 

3. หลักกฎหมายในเรื่องของการใช้ชื่อของบริษัทจำกัด คือ พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 และ ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง อักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า *ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล * *ห้างหุ้นส่วนจำกัด* และ *บริษัทจำกัด* ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2500

 

4. มาตรา 5 ของ กฎหมายดังกล่าว **บริษัทจำกัด นอกจากธนาคาร ในกรณีใช้ชื่อในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมายใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ถ้าเป็นอักษรไทย ให้ใช้คำว่า *บริษัท* ไว้หน้าชื่อ และ *จำกัด* ไว้ท้ายชื่อ
ถ้าเป็นอักษรต่างประเทศ ให้ใช้คำซึ่งมีความหมายว่า *บริษัทจำกัด* ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าสิบบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

สรุป

1. รูปแบบตรายางหรือตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียน

 

2. รูปแบบตรายางหรือตราประทับของบริษัทจำกัด ในการจดทะเบียนจะกำหนดให้มีตรายางหรือตราประทับ หรือไม่มีก็ได้


3. ลักษณะของการทำตรายางที่ถูกต้อง จะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าตรายางจะมีชื่อห้างหุ้นส่วน หรือชื่อบริษัท ในดวงตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย

 

4. กรณีใช้ภาษาไทย ต้องมีคำว่า “บริษัท………………….จำกัด” ห้ามย่อเป็นอย่างอื่น เช่น บจก. ………………………..หรือคำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด…………………….” ห้ามย่อเป็นอย่างอื่น เช่น หจก. …………………………

 

5. กรณีใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า “Co., Ltd.” หรือ “Company Limited” / “Corporation Limited” หรือ “Corp. Ltd.” ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีคำว่า “Limited Partnership” ต่อท้าย

 

6. ตรายางหรือตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดจะใช้เฉพาะชื่อภาษาไทยอย่างเดียว หรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามข้อ 4. และข้อ 5.

ตัวอย่างดวงตราประทับ