ภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร?

ภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร?

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร?

การหักภาษี ณ ที่จ่าย คือการที่ผู้จ่ายเงิน ได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนด และนำเงินที่หักไว้ส่งกับกรมสรรพากร ซึ่งผู้รับเงินสามารถนำยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ไปรวมกับภาษีที่ต้องจ่ายตอนปลายปี ถ้าคำนวณแล้วจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเกินก็ชำระเงินเพิ่ม แต่ถ้าจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายน้อยกว่าก็สามารถทำเรื่องของคืนภาษีได้

จำนวนเงินได้ขั้นต่ำที่ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับรับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล คือ รายได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

เงินได้ประเภทใดที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายแบ่งผู้รับเป็น 2 ประเภท คือ

1. บุคคลธรรมดา : หักภาษี ณ ที่จ่าย กับผู้รับเงินที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้แบบ ภ.ง.ด.3

เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ
1
ให้เช่าทรัพย์สิน

5

2
วิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี และประณีตศิลปกรรม

3

3
รับเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ

3

4
เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

5

5
งานนักแสดงสาธารณะ

5

6
รับโฆษณา

2

7
รับจ้างทำของ

3

8
บริการ

3

9
เงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

3

10
ค่าขนส่ง

3

2. นิติบุคคล :  หักภาษี ณ ที่จ่าย กับผู้รับเงินที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ใช้แบบ ภ.ง.ด.53

เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ
1
ค่านายหน้า และค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น

บริษัท ห้างฯ
มูลนิธิ หรือสมาคม

3
10

2
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน

บริษัท ห้างฯ
มูลนิธิ หรือสมาคม

1
10

3
เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไรหรือประโยชน์อื่นใด

10

4
ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท ห้างฯ
มูลนิธิ หรือสมาคม

5
10

5
วิชาชีพอิสระ

บริษัท ห้างฯ
มูลนิธิ หรือสมาคม

3
10

6
ค่าจ้างทำของ

3

7
เงินจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค หรือการอื่นๆอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

5

8
ค่าโฆษณา

2

9
ค่าบริการ

3

10
ค่าเบี้ยประกัน วินาศภัยเฉพาะที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างฯ นิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย

1

11
ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ

1

ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีความผิดหรือไม่?

แน่นอนว่าการไม่จ่ายภาษีถือเป็นความผิด และความผิดในการหลีกเลี่ยงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือจ่ายไม่ครบ จ่ายไม่ตรงตามกำหนด ได้แก่

1. ถ้าผู้จ่ายเงินไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำเงินส่ง หรือหักและนำเงินส่งแต่ไม่ครบ ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการชำระเงินตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือตามจำนวนเงินที่ขาดไป ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้วให้ผู้มีเงินได้พ้นความรับผิด ชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)

2. ถ้าผู้จ่ายเงินไม่นำเงินภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย ไปส่งภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

3. ผู้ที่เจตนาละเลยไม่ยื่นรายการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ (มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องให้ความสำคัญนะครับ หักไปเลยเมื่อรับเงินก็ถือเสียว่าเป็นการทยอยจ่ายภาษีไปก่อน จะได้มาต้องเสียก้อนใหญ่(มาก) ตอนต้นปีจนทำเอาใจหายไงเล่าครับ

 

ที่มา : กองบรรณาธิการ ธรรมนิติ