ภ.พ.36 คืออะไร

ภ.พ.36 คืออะไร

ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

แต่ที่พิเศษก็คือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย

ตัวอย่าง

เมื่อบริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้กับ Facebook บริษัทก็มีหน้าที่จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทน Facebook ด้วยแบบ ภ.พ. 36 ซึ่งถ้าผู้ประกอบการบางท่านที่ไม่ทราบว่าต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทน Facebook ด้วยก็จะโดยปรับต้องเสียภาษีย้อนหลังเมื่อโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตรวจสอบ

จ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Facebook Google ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่?

คำตอบก็คือ…..

ไม่ครับ เพราะค่าโฆษณา เป็นรายจ่ายที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ให้หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร)
ค่าโฆษณาที่จ่ายให้ Facebook ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) ดังนั้นจึงไม่มีภาระที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ที่มา : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
ภาพประกอบ : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี