ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2563

ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2563

ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2563

ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว

1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล หักได้คนละ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท ( คู่เราต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้น และอีกฝ่ายต้องไม่มีเงินได้ หรือมีแต่คำนวณภาษีพร้อมกัน) (ไม่ได้ต่างคนต่างยื่น)

3. ค่าลดหย่อนบุตร ได้ 30,000 บาทต่อบุตร 1 คน

4. ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 จะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มอีก 60,000 บาท ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมคนไทยให้มีลูกเพิ่มขึ้น

5. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 60,000 บาท ซึ่งหากภรรยาไม่มีเงินได้ สามีสามารถนำค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เกิดขึ้นจริงไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน (รวมพ่อแม่ของคู่สมรส) แต่หากมีพี่น้องและพี่น้องของเราใช้สิทธิ์ไปแล้ว เราจะไม่สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้

7. ค่าอุปการะคนพิการ หรือ คนทุพพลภาพ ลดหย่อนได้ 60,000 บาท/คน

ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน

1. ประกันสังคม ที่ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,850 บาท เฉพาะปี 2563

2. เบี้ยประกันชีวิต หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

3. เบี้ยประกันสุขภาพ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน100,000 บาท

4. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

5. ประกันชีวิตคู่สมรส หากคู่สมรสไม่มีเงินได้ 10,000 บาท

6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษี

7. เงินสะสมกองทุน กบข.และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ ไม่เกิน 500,000 บาท

8. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท

9. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท

10. ค่าซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท และต้องลงทุนต่อเนื่องถึงอายุ 55 ปี

11. ค่าซื้อ SSF ได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

กลุ่มเกษียณ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. ค่าซื้อ SSFX ตามจ่ายจริงไม่เกิน 200,000 บาท เฉพาะปีภาษี 2563 สำหรับคนที่ซื้อระหว่าง 1เม.ย.-30 มิ.ย. 2563

ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

1. ดอกเบี้ยบ้าน ได้ตามจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท

2. ซื้อบ้านหลังแรกในปี พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 120,000 บาท

เงินบริจาค

1. บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา สถานพยาบาลของรัฐ สนับสนุนการกีฬา และเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ สามารถหักได้ 2 เท่า ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของรายได้พึ่งประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว

2. เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

3. เงินบริจาคให้พรรคการเมือง ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

1. ช้อปดีมีคืน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สินค้า OTOP  และหนังสือ  ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

สินค้า/บริการที่ไม่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน:

    • สุรา เบียร์ และไวน์
    • ยาสูบ
    • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
    • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
    • หนังสือพิมพ์ & นิตยสาร
    • บริการหนังสือพิมพ์ & นิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    • บริการจัดนำเที่ยว
    • ที่พักในโรงแรม

 

หากใช้สิทธิ์ในโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ