หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หรือที่มักเรียกกันว่า ใบ 50 ทวิ เป็นหลักฐานที่ผู้มีเงินได้จะได้รับเพื่อแสดงว่าผู้รับเงินได้ถูก หักภาษี ณที่จ่าย ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับใบ 50 ทวิ จำนวน 2 ใบที่มีข้อความตรงกันเป็นหลักฐานสำหรับการยื่นภาษีที่ได้รับ เงินได้ ก้อนนั้น ๆ ต่อไป โดยผู้จ่ายเงินเป็นผู้มีหน้าที่ออกหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้รับเงิน “1”

กำหนดการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีรายได้จากงานประจำ

  • ถ้าอยู่ทำงานจนถึงสิ้นปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ภายในวันที่ 15 ก.พ. ของปีถัดไป “2”
  • ถ้าออกจากกงานระหว่างปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ออกจากงาน “3”

กรณีรายได้อื่น ๆ
โดยปกติแล้วผู้จ่ายเงินได้จะต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที “4”

การนำไปใช้งาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารสำคัญที่คนมีรายได้ทุกคนจะต้องใช้เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภงด.91/90) เมื่อคุณได้รับใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากที่ทำงาน ก็ให้นำข้อมูลในเอกสารดังกล่าวมาใช้ใน คำนวณภาษี และกรอกยื่นแบบภาษีต่อไป

อ้างอิง
“1” มาตรา 50 ทวิ ประมวลรัษฎากร
“2” มาตรา 50 ทวิ (2) ประมวลรัษฎากร
“3” มาตรา 50 ทวิ (2) ประมวลรัษฎากร
“4” มาตรา 50 ทวิ (1) , (3) ประมวลรัษฎากร