หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร สำหรับการขายสินค้าพร้อมให้บริการ

หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร สำหรับการขายสินค้าพร้อมให้บริการ

1. แยกค่าสินค้า และค่าติดตั้ง ออกจากกัน หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะค่าติดตั้ง

  • แยกคนละบิล

ตัวอย่าง
บริษัทฯ แยกค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งออกจากกันเป็น 2 ฉบับ
คือ ค่าสินค้าหนึ่งฉบับ และค่าบริการติดตั้งหนึ่งฉบับ
เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้าเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0

แยกคนละรายการในบิลใบเดียวกัน

ตัวอย่าง
บริษัทฯ แยกค่าสินค้าและค่าติดตั้งออกจากกันต่างหากในบิลเดียวกัน เป็น

    1. ค่าสินค้า          20,000 บาท
    2. ค่าติดตั้ง            5,000 บาท

รวม          25,000 บาท

กรณีดังกล่าวเฉพาะค่าติดตั้ง 5,000 บาทเท่านั้น เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0

2. รวมค่าสินค้าและค่าแรงในบิลเดียวกัน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเป็นค่าสินค้าพร้อมค่าบริการติดตั้ง 25,000 บาท (lump sum) ถือเป็นการขายสินค้าทั้งจำนวน
ผู้จ่ายเงินได้ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

อ้างอิง : มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

ที่มา : เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร? สำหรับการขายสินค้าพร้อมให้บริการ