ใบลดหนี้ คืออะไร

ใบลดหนี้ คืออะไร

ใบลดหนี้ (Credit note) เป็นเอกสารทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า หรือให้บริการ ใบลดหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำเอกสารออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า และเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบสินค้าชำรุด การแตกหัก สินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ซื้อต้องการส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย ผู้ขายจึงมีหน้าที่ในการลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ โดยเอกสารที่ออกให้จะถูกเรียกว่าใบลดหนี้นั่นเอง

สาระสำคัญที่ต้องมีในใบลดหนี้

  1. คำว่า“ใบลดหนี้”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้
  3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
  5. เล่มที่/เลขที่ของใบกำกับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ต้องคืนสำหรับส่วนต่างนั้น
  6. คำอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
  7. ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด

ตัวอย่างใบลดหนี้