ใบเพิ่มหนี้ คืออะไร

ใบเพิ่มหนี้ คืออะไร

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้า และบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น (ตามมาตรา 82/9) จึงต้องทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่

สาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้

  1. เนื่องจากสินค้าหรือบริการเกินกว่า หรือคำนวณราคาต่ำกว่าที่ตกลงซื้อขายกัน
  2. เนื่องจากให้บริการเกินกว่าที่ตกลงกัน หรือคำนวณราคาต่ำกว่าที่ตกลงกัน

สาระสำคัญที่ต้องมีในใบเพิ่มหนี้

  1. คำว่า “ใบเพิ่มหนี้”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้
  3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
  5. เล่มที่/เลขที่ของใบกำกับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่างนั้น
  6. คำอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
  7. ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด

ตัวอย่างใบเพิ่มหนี้