Author: pnk_editor

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร? หักภาษี ณ ที่จ่ายทำกับเงินได้ประเภทใดบ้าง? จำนวนรายรับเท่าใดถึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย?...

“เรามีสิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง” ซึ่งค่าลดหย่อน ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยให้เสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี...

สรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงปีใหม่ กรณีงานเลี้ยง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อ...