ค่าจ้างสวัสดิการพนักงาน

สิทธิวันหยุดของลูกจ้าง ที่นายจ้างควรปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และสิทธิตามกฎหมายแรงงานที่กระทรวงแรงงาน ระบุไว้ดังนี้ วันลาและสิทธิการลาตามกฎหมาย ประกอบด้วย ...

ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน : สวัสดิการ ประโยชน์เพิ่ม ที่นายจ้างให้และภาระภาษีสำหรับพนักงาน...