ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร? หักภาษี ณ ที่จ่ายทำกับเงินได้ประเภทใดบ้าง? จำนวนรายรับเท่าใดถึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย?...

กรณีบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย บริษัทฯ มิได้เป็น...