All

สิทธิวันหยุดของลูกจ้าง ที่นายจ้างควรปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และสิทธิตามกฎหมายแรงงานที่กระทรวงแรงงาน ระบุไว้ดังนี้ วันลาและสิทธิการลาตามกฎหมาย ประกอบด้วย ...

เบี้ยปรับ คือ เงินที่ต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ภาครัฐ ส่วนเงินเพิ่ม คือ เงินที่เร่งรัดให้ผู้เสียภาษีจ่ายภาษี ให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยเบี้ยปรับจะถูกแบ่งเป็น 2 กรณีคือ เคยยื่นแบบเพิ่มเติมแล้วกับยังไม่ได้ยื่นแบบมาก่อน และในกรณีที่ไม่เคยยื่นแบบมาก่อนจะโดนค่าปรับเพิ่มไปอีก ส่วนเงินเพิ่มจะคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น...

การหักภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร? หักภาษี ณ ที่จ่ายทำกับเงินได้ประเภทใดบ้าง? จำนวนรายรับเท่าใดถึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย?...

“เรามีสิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง” ซึ่งค่าลดหย่อน ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยให้เสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี...

สรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงปีใหม่ กรณีงานเลี้ยง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อ...

กรณีบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย บริษัทฯ มิได้เป็น...