บริการของเรา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี

ดูรายละเอียด
ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี บริษัท ห้างฯ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

    ดูรายละเอียด
จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางแผนธุรกิจก่อนดำเนินการ

  ดูรายละเอียด
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
กับกรมสรรพากร วางแผนภาษี ก่อนดำเนินการ

ดูรายละเอียด
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จัดทำเงินเดือน ภงด.1 ประกันสังคม/สรรพากร

ดูรายละเอียด
บริการรับทำบัญชี ของเรามีคุณภาพและเชื่อถือได้
สำนักงานบัญชีคุณภาพให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร โดยพนักงานบัญชีที่ผ่าน
การอบรมทางบัญชีเป็นอย่างดี มั่นใจได้ว่างานบัญชีของท่านจะตรงตามมาตราฐานบัญชี

บริการรับทำบัญชี

ขอบเขตบริการรับทำบัญชี

ดำเนินการโดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร

ทำให้การจัดทำบัญชีและภาษีอากร ถูกต้องและทันเวลา เป็นผลให้ลูกค้า

ของเราสามารถมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลักได้อย่างเต็มที่

บริการลูกค้า

  1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
  3. ดำเนินการขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  4. ดำเนินการขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
  5. ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  6. บริการ รับ-ส่ง เอกสาร

บริการด้านบัญชี

  1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
  2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า
  3. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
  4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี Express
  5. ปิดบัญชีและนำส่งงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้ลูกค้า
  6. จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  7. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
  8. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
  9. จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดเช็ครับ, รายละเอียดเช็คจ่าย เป็นต้น
  10. จัดทำงบทดลองและงบการเงินประกอบด้วยงบดุล, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  11. จัดทำรายงานเฉพาะเพื่อฝ่ายบริหาร (Management Report)
  12. ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการด้านภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต

จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือนได้แก่

  1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  5. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภ.พ.30)
  6. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภ.พ.36) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  7. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT (ภ.ธ.40)
  8. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  9. ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร

บริการด้านประกันสังคมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)
  2. จัดทำและแจ้งพนักงาน-เข้าออก (สปส.1-03-สปส.6-09)
  3. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท.26ก)
  4. จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)

สิ่งที่คุณได้รับจากการใช้บริการของ PNK

 1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
 2. เพื่อให้กิจการมีระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพ
 3. เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 4. เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 5. เพื่อช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 6. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 7. ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตภายในบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี
 8. สามารถติดต่อสอบถามทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีได้ตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขั้นตอนการบริการ

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี PNK ACCOUNTING

บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร ดำเนินการโดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด  ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพและผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในทุกๆ ปี

 

มีประสบการณ์ในอาชีพ ทำให้การจัดทำบัญชี และภาษีอากร ถูกต้อง และทันเวลา เป็นผลให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่   เพื่อให้งานบริการ รับทำบัญชี ของทางสำนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบ ขั้นตอน ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ทำให้กิจการทราบว่าสำนักงานบัญชี ทำงานอย่างไร เอกสารส่งสำนักงานบัญชี มีอะไรบ้าง ระยะเวลาในการทำงานคร่าวๆ ของสำนักงานบัญชี

วิธีการและขั้นตอนการทำงาน

วงจรทางบัญชี เป็นการรวบรวมขั้นตอน 3 ขั้นตอน จะเกิดขึ้นทุกเดือน 

ในส่วนของงานปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองงบการเงินประกอบการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด. 50 การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นรายการที่เกิดขึ้นปีละครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี

เริ่มต้นเมื่อมีการตกลงรับงาน บริการรับทำบัญชี
โดยตกลงเซ็นสัญญาจ้างบริการทำบัญชี

และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ท่านทราบว่าเราทำงานโดยมีขั้นตอนการทำงานอะไรให้ท่านบ้าง ดังนี้

1. รับเอกสารบัญชี

 • แจ้งยืนยันวันนัดรับเอกสารทาง line / โทรนัดหมาย พร้อมแจ้งวันนัดรับ
 • รับเอกสารหรือไฟล์ – บัญชี/ภาษีและเอกสารอื่น ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
 • คัดแยกเอกสารตามระบบ

2. ทำภาษีและประกันสังคม

 • บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND1 เพื่อจัดทำภ.ง.ด.1
 • บันทึกข้อมูลในไฟล์ SSO เพื่อจัดทำประกันสังคม
 • บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND3_53_PP30 เพื่อจัดทำภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด53
 • บันทึกใบกำกับภาษีขาย-ภาษีซื้อในไฟล์ PP30 เพื่อจัดทำภ.พ.30
 • ตรวจสอบความถูกต้องของภ.ง.ด.1,3,53,54 และภ.พ.30,36 และประกันสังคม
 • Upload ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายขึ้นเว็บไซต์กรมสรรพากรและสั่งพิมพ์แบบ
 • กรอกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในเว็บไซต์กรมสรรพากร และสั่งพิมพ์แบบ
 • Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและสั่งพิมพ์แบบ
 • แจ้งยอดลูกค้าค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคม
 • ลูกค้ายืนยันยอดภาษี
 • ติดตามยอดค่าภาษีและประกันสังคมกับลูกค้า
 • รับหลักฐานการโอนเงินค่าภาษีและประกันสังคมจากลูกค้า
 • สรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำมาแนบกับแบบภาษี
 • สรุปยอดค่าประกันสังคม
 • ชำระค่าประกันสังคมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าประกันสังคมนำมาแนบกับแบบประกันสังคม
 • ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนำมาแนบกับแบบภาษี
 • ส่งใบเสร็จภาษีและประกันสังคมให้แก่ลูกค้า

3. บันทึกบัญชี

 • บันทึกรายการขายเชื่อ (สินค้า/บริการ)
 • บันทึกรายการขายสด (สินค้า/บริการ)
 • บันทึกรายการรับชำระเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีขายกับภ.พ.30/รายงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกรายการฝากเงินสดเข้าธนาคาร
 • บันทึกรายการนำฝากเช็คเข้าธนาคาร
 • บันทึกรายการเช็ครับที่ผ่าน
 • บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
 • บันทึกรายการเงินโอนระหว่างธนาคาร
 • บันทึกรายการซื้อเชื่อ (สินค้า/บริการ)
 • บันทึกรายการซื้อสด (สินค้า/บริการ)
 • บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายกับภ.ง.ด.1,3,53,54/รายงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อกับภ.พ.30,36/รายงาน
 • บันทึกรายการถอนเงินสดจากธนาคาร
 • บันทึกรายการเช็คจ่ายที่ผ่าน
 • บันทึกค่าธรรมเนียม,ดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร
 • บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4. ปิดงบการเงิน

 • ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่มีการซื้อเพิ่ม
 • บันทึกรายการรายละเอียดสินทรัพย์
 • บันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 • บันทึกรายการค้างรับ – ค้างจ่าย
 • บันทึกรายการรับล่วงหน้า – จ่ายล่วงหน้า
 • บันทึกรายการเงินเดือนค้างจ่าย
 • ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • กระทบยอดสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับไฟล์ลูกค้าหรือยอดคงเหลือจริง
 • ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวด-ปลายงวด

5. สอบทานและทำรายงาน

 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการทำบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารกับแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้การค้ากับแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหนี้การค้ากับแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายละเอียดเช็ครับในมือกับแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายละเอียดเช็คจ่ายในมือกับแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพย์กับแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ตรวจสอบรายการกระทบยอดภ.พ. 30 กับภ.ง.ด 50
 • ตรวจสอบรายการค้างจ่ายทุกรายการตามยอดในงบการเงิน

6. ส่งงบให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง

 • ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชี

7. ส่งงบการเงินให้ลูกค้าลงนาม

 • เอกสารงบการเงินจัดทำโดยทีมงานผู้สอบบัญชีที่รับรองงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

8. นำส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยื่นแบบภาษีเงินได้ให้กรมสรรพากร

 • จัดทำไฟล์ในรูปแบบ excel XBRL พร้อมเอกสารแนบ เพื่อดำเนินการส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำไฟล์ PND.50 จากกระบบของกรมสรรพากรเพื่อนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีทาง E-Filing

9. ส่งคืนเอกสารบัญชี

 • จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเพื่อส่งคืนลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งคืนเอกสารให้ลูกค้า
 • แจ้งยืนยันวันนัดส่งเอกสารทาง line / โทรนัดหมาย พร้อมแจ้งวันนัดส่ง
 • ส่งคืนเอกสารบัญชีให้ลูกค้า

เอกสารในการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชี

1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมฐานข้อมูล

  1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์
  2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ฉบับล่าสุด)
  3. สำเนาข้อบังคับกิจการ
  4. สำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
  5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  6. รหัสผ่านยื่นภาษี/ประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  7. รายละเอียดการจ่ายสวัสดิการพนักงาน

2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี

  1. ทะเบียนจ่ายเงินเดือน เพื่อทำ ภ.ง.ด.1 ,ประกันสังคม
  2. เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน
  3. เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  5. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
  6. ต้นฉบับหนังสือรับรองการถูกหักภาษีณที่จ่าย (กรณีที่รับเงิน)
  7. เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า พร้อมเอกสารแนบ เช่นใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
  8. เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ พร้อมเอกสารแนบ เช่นใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
  9. Bank Statement ของทุกธนาคาร และทุกบัญชีของกิจการ
  10. รายละเอียดสินค้าคงเหลือ
  11. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. เอกสารขอเพิ่มเติม (กรณีย้ายสำนักงานบัญชี)

  1. งบการเงินพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีปีล่าสุดที่มี
  2. งบทดลองปีล่าสุดที่มี
  3. แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51) ปีล่าสุดที่มี
  4. รายละเอียดประกอบงบ เช่น รายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด
  5. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด รายละเอียดค้างรับ/ค้างจ่าย
  6. รายละเอียดรับล่วงหน้า/จ่ายล่วงหน้า รายละเอียดเช็ครับ-จ่าย
  7. ทะเบียนสินทรัพย์ปีล่าสุดที่มี
  8. รายงานสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบปีล่าสุดที่มี
  9. หนังสือสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาเงินกู้จากธนาคาร ยอดเงินประกันผลงาน
  10. ID password สำหรับยื่นงบการเงินออนไลน์
  11. ID Password สำหรับยื่นภาษีออนไลน์
  12. ID Password ยื่นประกันสังคมออนไลน์

ทางสำนักงานฯ จะส่งพนักงานไปรับเอกสารประมาณวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯจะได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภ.ง.ด.1,3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภ.พ.30, ภ.ธ.40 เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ
บริการตรวจสอบบัญชีธุรกิจทุกประเภท
บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
สอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจ

บริการตรวจสอบบัญชี

“ นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ ”

        บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์สอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจ

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

 • ตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน

  โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร

  การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

 • การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์

  เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วและถูกต้อง
บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและบัญชีในอนาคต
ท่านไม่ต้องการเสียเวลากับการเดินทาง และไม่ต้องเรียนรู้การจดทะเบียนด้วยตัวท่านเอง

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 “ เรามีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท
และจดทะเบียนทุกประเภทโดยดำเนินการอย่าง รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน ”

ขอบเขตงานจดทะเบียนธุรกิจ

เอกสารและรายละเอียดที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนต่างๆ

1. เอกสารและรายละเอียดในการจดบริษัท 1 วันเสร็จ

ขั้นตอนจดบริษัทเบื้องต้น

  1. จองชื่อและขอใช้ชื่อนิติบุคคลชื่อไทยและอังกฤษ (ต้องคล้องจองกัน) –ดูคำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล–
  2. หาผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 2 คน และกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคนว่ากี่%
  3. เลือกกรรมการของกิจการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท (กี่คนก็ได้ แต่ขอเสนอให้เลือกเพียงคนเดียวเพื่อง่ายต่อการจัดการบริษัท) –ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ–
  4. กำหนดจำนวนทุนจดทะเบียน (มาตรฐาน คือ 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท = 1,000,000 บาท) ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
  5. กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจการ –ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์—

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
  2. สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ
  3. แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา –ดูตัวอย่างแผนที่–
  4. ตราสำคัญ –ดูตัวอย่างดวงตรา– –ดูหลักเกณฑ์การจัดทำตราบริษัท/ห้าง– (ถ้ามี)
   (บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากไม่ได้ระบุไว้ในอำนาจกรรมการ)
  5. อาชีพ และ E-mail ผู้ถือหุ้นทุกคน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ถือหุ้นทุกคน

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  1. แผนที่ตั้งของกิจการ
  2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
  3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ
  5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการจากเจ้าของบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท)
  6. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน
  7. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน (ถ่ายหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้านใบเดียวกัน)
  8. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือ โฉนดที่ดิน ของสถานที่ตั้งบริษัท (กรณีทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท ไม่มีเจ้าบ้าน)
  9. รูปถ่ายสถานประกอบการ ที่มีป้ายชื่อบริษัทติดหน้าบ้านคู่กับบ้านเลขที่อย่างชัดเจน และรูปถ่ายสถานประกอบการหน้าอาคารจนถึงหลังคา และรูปถ่ายภายในสถานประกอบการ
  10. ภพ.01และภพ.01.1 อย่างละ 3 ใบ (สำนักงานบัญชีเป็นผู้จัดเตรียมให้)
  11. แผนการทำงาน
  12. หนังสือมอบอำนาจ (สำนักงานบัญชีเป็นผู้จัดเตรียมให้)

3. เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ

  1. ภพ 09 จำนวน 3 ฉบับ (สำนักงานเป็นผู้เตรียมให้)
  2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) – ฉบับจริง
  3. สำเนาภพ.20, ภ.พ.01 และ ภ.พ.09 (ทุกฉบับ) (กรณีย้ายต่างพื้นที่)
  4. สำเนาสัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า) ถ้าค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเกิน 1 ล้านบาท ต้องนำสัญญาเช่าไปตีตราสารหลังสัญญาที่สรรพากรเขตที่ตั้ง
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ(ใหม่)
  6. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอม เช่น การเป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน คำขอเลขที่บ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง
  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่า)
  8. แผนที่ตั้งของกิจการโดยสังเขป (วาดหรือเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้ แต่ห้ามปริ๊นออกมาจาก Google Map)
  9. รูปถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่ ที่มีป้ายชื่อบริษัทติดหน้าบ้านคู่กับบ้านเลขที่อย่างชัดเจน และรูปถ่ายสถานประกอบการหน้าอาคารจนถึงหลังคา และรูปถ่ายภายในสถานประกอบการ
  10. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  11. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  12. หนังสือมอบอำนาจ (สำนักงานเป็นผู้เตรียมให้)
  13. ถ้ากรรมการเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีหน้าสำเนา passport หน้าที่ VISA บ่งบอกว่าเข้ามาในไทยวันที่เท่าไหร่
  14. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ

4. เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเลิกกิจการ และชำระบัญชี

ขั้นตอนเลิกบริษัทเบื้องต้น

  1. ลงประกาศโฆษณาเลิกบริษัท/ห้าง
  2. กำหนดรายชื่อกรรมการที่จะเป็นผู้ชำระบัญชี (อาจจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเดิม)
  3. เหตุผลที่กิจการต้องการเลิก
  4. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ฉบับเลิกบริษัท/ห้าง)
  2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20, ภ.พ.01 และ ภ.พ.09 ฉบับจริง) ถ้าหายต้องแจ้งความ
  3. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณีที่สำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
  4. สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระบัญชีทุกคน
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน
  7. สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ
  8. แบบ ภพ.30 ของกิจการย้อนหลัง 2 ปี (กรณีกิจการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  9. งบการเงินปีก่อนหน้าของกิจการ และแบบ ภงด.50 ภงด.51
  10. E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ของกรรมการ
  11. หนังสือมอบอำนาจ (สำนักงานเป็นผู้เตรียมให้)

5. เอกสารที่ใช้จดทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

  1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
  2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01)
  4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  5. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
  6. รูปถ่ายสถานประกอบการที่มีป้ายชื่อบริษัทติดหน้าบ้านคู่กับบ้านเลขที่อย่างชัดเจน และรูปถ่ายสถานประกอบการหน้าอาคารจนถึงหลังคา และรูปถ่ายภายในสถานประกอบการ
  7. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย กรณีที่ตั้งอาคารมิใช่ผู้ขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  8. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน (ถ้ากรรมการเป็นเจ้าบ้านเตรียม 2 ชุด)
  9. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน (ถ้ากรรมการเป็นเจ้าบ้านเตรียม 2 ชุด)
  10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำหลายเรื่อง ใช้ อากรแสตมป์ 30 บาท) (สำนักงานเป็นผู้เตรียมให้)

 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ลูกจ้าง)

  1. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
  2. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ลูกจ้าง)
  4. แบบรายชื่อผู้ประกันตน (ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้างาน)
  5. กรอกข้อมูลผู้ประกันตนและรายชื่อโรงพยาบาลที่ผู้ประกันคนเลือกคนละ 3 โรงพยาบาล

 

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมออนไลน์

คำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)