เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริหารงานโดย คุณกัญจน์รัตน์ ตั้งปั้นธรรม (กรรมการผู้จัดการ) รับทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ ปิดงบการเงิน วางแผนให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญ ในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และคุณภาพของการให้บริการ

  • จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 (ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี)
  • บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • พนักงานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางบัญชี
  • รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด

องค์กร

เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการที่รวดเร็ว และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การพัฒนาระบบงาน

เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ระบบงานของเราไม่เพียงแต่แค่บันทึกบัญชี และแสดงงบการเงินแต่ละปีของลูกค้าเพื่อนำส่งหน่วยงานต่างๆ เท่านั้น งานของเราเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มาของกิจการ ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลประกอบการในแต่ละปี เพื่อได้วางแผนการดำเนินงาน และวางแผนด้านภาษีอากรต่อไปได้

นโยบายคุณภาพของ PNK​

“ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ” ให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา การบริการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1

นิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

PNK เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย PNK เป็นนิติบุคคลที่มีการวางหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี

about_company_dbd_certified

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

PNK เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ เป็นสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการทำงานทุกปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับการอนุมัติ และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเป็นลำดับที่ 101 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 อ้างถึงหนังสือรับรองเลขที่ 101-19-11-2557-01

รับทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาฟรี!

วันหยุดประจำปี 2565

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่ (หยุดชดเชยวันที่ 3)

1 มกราคม

1

2

วันสงกรานต์

13-15 เมษายน

3

3

วันแรงงานแห่งชาติ (หยุดชดเชยวันที่ 2)

1 พฤษภาคม

1

4

วันหยุดหลังปิดงบ

1 มิถุนายน

1

5

วันอาสาฬหบูชา 

13 กรกฎาคม

1

6

วันเข้าพรรษา

14 กรกฎาคม

1

7

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

28 กรกฎาคม

1

8

วันแม่

12 สิงหาคม

1

9

วันปิยมหาราช (หยุดชดเชยวันที่ 24)

23 ตุลาคม

1

10

วันสิ้นปี 

29-30 ธันวาคม

2รวม

13 วัน