ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษา ผู้จัดทำและตรวจสอบบัญชีภาษี และผู้ให้บริการเสริมอื่นที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) รับประกันแก่ท่านในฐานะลูกค้าว่า บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของลูกค้าในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผล ดังนั้นบริษัทมีจุดประสงค์จัดทำและแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท (“ลูกค้า”) ทราบถึงความจำเป็น รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการให้บริการหรือการปฏิบัติพันธกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

การยอมรับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เมื่อลูกค้าติดต่อมายังบริษัท รวมถึงเมื่อลูกค้าตกลงเข้าทำสัญญาใช้บริการกับบริษัท บริษัทจะถือว่า ลูกค้ายอมรับและรับทราบเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศในประกาศฉบับนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศประกาศฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆของบริษัท และการที่ลูกค้ายังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ต่อเนื่องภายหลังการแก้ไขประกาศดังกล่าว บริษัทจะถือว่า ลูกค้าตกลงยอมรับ ประกาศฉบับใหม่ดังกล่าวเสมอ

 

นิยามและขอบเขต “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่จะมีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้หมายความรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนผู้มีอำนาจของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ภายใต้สังกัดของลูกค้านิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจได้รับการส่งต่อและเปิดเผยให้แก่บริษัทเพื่อให้การบริการ (“ตัวแทน”) ทั้งนี้เมื่อลูกค้านำส่งข้อมูลของตัวแทนของตนมาให้แก่ บริษัทแล้ว บริษัทจะถือว่า ลูกค้าผู้ให้ข้อมูลให้การรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องและสิทธิของลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนดังกล่าวให้แก่ บริษัทเพื่อการประมวลผล ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะประมวลผล บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งที่มา ดังนี้ (1) ได้รับโดยตรงจากลูกค้า ที่ติดต่อหรือนำส่งมายังบริษัท ผ่านแต่ละช่องทางการติดต่อ การเข้าทำสัญญา หรือเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย หรือ (3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับจากบุคคลอื่นที่อาจให้คำแนะนำมา ซี่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและตัวแทน (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

 

  1. กรณีลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ ชื่อนามสกุล ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่) เอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ข้อมูลบัญชีการเงิน (โดยเฉพาะ ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และข้อมูลเกี่ยวเนื่องทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารด้านบัญชีและภาษี) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการกรอกแบบฟอร์มเพื่อการให้บริการอื่นระหว่างบริษัทและลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นใบอนุญาตทำงาน หรือการให้บริการวางแผนทางด้านบัญชีและภาษีส่วนบุคคล เป็นต้น) นอกจากนี้อาจรวมถึงข้อมูลการชำระเงิน (เช่น บัญชีธนาคาร หลักฐานการชำระค่าบริการของลูกค้าดังกล่าว เป็นต้น)

ทั้งนี้ ในบางการให้บริการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า อันได้แก่ บิดามารดา สามีภริยา บุตร หรือคนในครอบครัวเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีดังกล่าว เมื่อลูกค้านำส่งข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ลูกค้าผู้ให้ข้อมูลให้การรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องและสิทธิของลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนดังกล่าวให้แก่ บริษัทเพื่อการประมวลผล ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว

  1. กรณีลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล เบอร์โทร อีเมล และสถานที่ติดต่อของตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นอกจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ในระหว่างการให้บริการระหว่างบริษัทและลูกค้า บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นภายใต้สังกัดของลูกค้าดังกล่าว เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงานหรือลูกจ้างของลูกค้านั้น แต่การประมวลผลเพื่อการให้บริการดังกล่าว จะเป็นกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวในฐานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ

คคลที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งและในนามของลูกค้าเท่านั้น

  1. กรณีลูกค้าติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิค ที่ระบบของบริษัทอาจเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลการใช้ cookies หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นต้น
  2. ข้อมูลประเภทอื่นที่ท่านอาจเปิดเผยหรือนำส่งให้แก่บริษัท ระหว่างการการสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารอื่นที่ลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าอาจมีกับบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงเรื่องการร้องเรียน หรือการให้ความเห็นต่าง ๆ ที่อาจช่วยในการให้บริการแก่ลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า
 

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของลูกค้าและ/หรือตัวแทนของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

  1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานอื่นระหว่างกระบวนการพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการเบื้องต้น การตกลงการให้ บริการระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ไม่ว่าลักษณะใดของบริษัทภายใต้ขอบเขตการให้บริการที่บริษัทตกลงลงนามกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อประสานงาน การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดทำเอกสารบัญชีภาษี การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า การติดตามทวงถามการชำระค่าบริการที่ตกลงกันไว้ภายใต้สัญญา เป็นต้น
  2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลข้อมูล เพื่อการจัดทำเอกสารด้านบัญชีและภาษีของบริษัทเอง หรือเพื่อการยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาสถานะใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพของบริษัท
  3. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการประมวลผลข้อมูลเมื่อบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการบังคับสิทธิต่อลูกค้าที่อาจปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ในการปกป้องสิทธิในการฟ้องร้องคดี รวมถึง เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าในภาพรวมของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลการใช้บริการและธุรกรรมอื่นทั้งหมด มาใช้เพื่อการพิจารณาวางแผนการปรับปรุงบริการของบริษัทให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน และการพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับภาพรวมการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า ทั้งในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้
  4. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมโดยเฉพาะแก่บริษัท บริษัทอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ที่ระบุไว้นั้น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อเพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรงให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้ง เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ ดังนี้ (ก) ตลอดระยะเวลาการให้บริการที่บริษัทอาจตกลงกับลูกค้า (ข) ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของลูกค้า กรณีที่อาจเกิดการตรวจสอบโดยกรมสรรพากรหรือเกิดข้อโต้แย้งสิทธิใด ภายใต้อายุความสูงสุด 10 ปี (ค) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (ง) ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของลูกค้าเกินสมควร และ (จ) กรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการให้ความยินยอมของลูกค้า บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาตราบที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอนความยินยอมดังกล่าว

 

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

โดยหลักการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยออกไปให้แก่ บุคคล ภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

 

  1. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทที่มีต่อลูกค้าโดยตรง หรือที่ได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวบนหลักการเท่าที่จำเป็น ภายใต้สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (เช่น การใช้บริการของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้ให้บริการภายนอก) บริษัทดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
  2. เปิดเผยตามหน้าที่ที่บริษัทมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสมาคม หรือสภาวิชาชีพต่าง ๆ หรือเป็นการเปิดเผยกรณีที่บริษัทอยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น
 

สิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศที่กำหนดไว้ ดังนี้ (1) สิทธิขอถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า (3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ โดยลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค (4) สิทธิขอคัดค้าน ในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทำขึ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น และลูกค้าสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่า การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกินสมควร (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้ หากลูกค้าเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้แล้ว (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ (8) สิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ หากลูกค้าเชื่อว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การใช้สิทธิของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิและยื่นคำร้องผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิของลูกค้าอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของลูกค้าได้ โดยหากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ทราบด้วย

 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท: บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 29/71 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

อีเมล: pnkaccoun@gmail.com